Hrvatski jezični portal

končèto

končèto m

Definicija
1. (mn) duhovite i alegorijske igre i dosjetke riječima koje u barok. poeziji prepoznajemo kao maniru gomilanja baroknih tropa i figura (Tesauro)
2. pojam u koji se u 15, 16. i 17. st. pretvorio neoplatonistički pojam ideje a. prema renesansnoj i manirističkoj teoriji umjetnosti (Zuccari, Tesauro, Gracirn) k. najprije nastaje u našem duhu kao idejna predodžba, unutrašnji crtež, božanska slika stvari b. prema H. Bergsonu to je svijet slika što stalno djeluje u nama, a kojeg percipiraju i iskazuju samo umjetnici
Etimologija
tal. concetto, v. koncept