Hrvatski jezični portal

Kratice i popis jezika

afrikaansafrikaans
ajmaraajmara
akad.akadski
alb.albanski
aleut.aleutski
algonkijskialgonkijski
amer.američki
amer.engl.američki engleski
amer.šp.američki španjolski
amhar.amharski
ant.antički
aram.aramejski
arap.arapski
aravačkiaravački
armen.armenski
asir.asirski
atičkiatički
austr.austrijski
austr.njem.austrijski njemački
austral.aboridž.australski aboridžinski
avar.avarski
avest.avestički
bambarabambara
bantubantu
bask.baskijski
bav.bavarski
bengal.bengalski
berb.berberski
bizant.grč.bizantski grčki
bjrus.bjeloruski
braz.port.brazilski portugalski
bret.bretonski
bug.bugarski
bur.burski
burm.burmanski
cslav.crkvenoslavenski
češ.češki
dalmat.dalmatski
dan.danski
drav.dravidski
egip.egipatski
egz.egzotično
engl.engleski
esk.eskimski
esper.esperanto
etiop.etiopski
etrušč.etruščanski
fen.fenički
fiđ.fiđijski (fidžijski)
fin.finski
flam.flamanski
fr.francuski
fran.franački
furl.furlanski
gal.galski
gal.roman.galoromanski
gask.gaskonjski
germ.germanski
gluž.gornjolužički
got.gotski
grč.grčki
grnl.grenlandski
gruz.gruzijski
gudžarat.gudžaratski
haićanskihaićanski
havaj.havajski
hebr.hebrejski
hetit.hetitski
hind.hindski
hotentotskihotentotski
ie.indoeuropski
ilir.ilirski
indij.indijski
indonez.indonezijski
inuitinuit
ir.irski
ir.gael.irski gaelski
iran.iranski
irokijskiirokijski
island.islandski
istroroman.istroromanski
jakutskijakutski
jamajk.engl.jamajski engleski
jap.japanski
jav.javanski
jidišjidiš
jorubajoruba
kambodž.kambodžanski
kan.fr.kanadski francuski
kantonskikantonski
karaim.karaimski
karip.karipski
karip.šp.karipski španjolski
kast.kastiljanski
kašup.kašupski
katal.katalonski
kaz.tat.kazanskotatarski
kečuan.kečuanski
kelt.keltski
khmer.khmerski
kimbundukimbundu
kin.kineski
kirg.kirgiski
kor.korejski
kpt.koptski
krim.tat.krimski tatarski
kub.šp.kubanski španjolski
kurd.kurdski
langobard.langobardski
lap.laponski
lat.latinski
lat.grč.latinski grčki
latv.latvijski
lit.litavski
mađ.mađarski
mak.makedonski
mal.malajski
mald.maldivski
malg.malgaški
maor.maorski
mediteran.mediteranski
meks.šp.meksički španjolski
mjanmarmjanmar
mlet. venecijanski (mletački) talijanski
mong.mongolski
mujan.mujanski
nahuatlnahuatl
neoskr.neosanskrtski
ngrč.novogrčki
nindij.novoindijski
nizoz.nizozemski
nlat.novolatinski
nord.nordijski
norv.norveški
njem.njemački
oset.osetski
palipali
perz.perzijski
polinez.polinezijski
polj.poljski
port.portugalski
post.bibl.hebr.postbiblijski hebrejski
prasl.praslavenski
predslav.predslavenski
protobug.protobugarski
prov.provansalski
pseudolat.pseudolatinski
pseudošp.pseudošpanjolski
punskipunski
rom.romski
roman.romanski
rum.rumunjski
rus.ruski
rus.cslav.ruskocrkvenoslavenski
rusin.rusinski
samoan.samoanski
sicil.sicilijanski
sinh.sinhalski (sinhaleški)
sjevtal.sjevernotalijanski
skand.skandinavski
skr.sanskrtski
sl.slovački
slav.slavenski
slov.slovenski
somalijskisomalijski
srednjoindij.srednjoindijski
srengl.srednjovjekovni engleski
srfr.srednjovjekovni francuski
srgrč.srednjovjekovni grčki
srir.srednjovjekovni irski
srlat.srednjovjekovni latinski
srnnjem.srednjoniskonjemački
srp.srpski
srprov.srednjovjekovni provansalski
srvnjem.srednjovisokonjemački
stčeš.staročeški
stegip.staroegipatski
stengl.staroengleski
stfr.starofrancuski
stgrč.starogrčki
stindij.staroindijski
stir.staroirski
stisland.staroislandski
stlit.starolitvanski
stnizoz.staronizozemski
stnord.staronordijski
stnorv.staronorveški
stperz.staroperzijski
stpolj.staropoljski
stprov.staroprovansalski
stprus.staropruski
strcsl.starocrkvenoslavenski
strus.staroruski
stskand.staroskandinavski
stsl.staroslavenski
stšp.starošpanjolski
sttal.starotalijanski
sttur.staroturski
stvnjem.starovisokonjemački
sudanskisudanski
škot.škotski
škot.gael.škotski gaelski
škot.gal.škotsko-galski
šp.španjolski
švap.švapski
šved.švedski
švic.njem.švicarski njemački
tadž.tadžički
tagalogtagalog
taj.tajski
tajl.tajlandski
tal.talijanski
tamil.tamilski
tat.tatarski
tibet.tibetski
tohar.toharski
tračkitrački
tupitupi
tur.turski
tur.tat.turskotatarski
turk.turkijski
turkm.turkmenski
ukr.ukrajinski
urd.urdski
velš.velški
vijandotvijandot
vijetn.vijetnamski
zulu zulu