Hrvatski jezični portal

o-

o-, ob-

Definicija
(u nekim riječima i oba-, pred bezvučnim suglasnicima op-) u složenim glagolima označava
1. a. materijalno obuhvaćanje predmeta radnjom, okruživanje i prostiranje oko predmeta [okružiti; obasuti; opkopati] b. nematerijalno [opjevati; obuzeti; opčiniti]
2. a. dovođenje u stanje izvršenjem radnje [ohrabriti prema hrabriti; osakatiti prema sakatiti] b. opskrbiti, opteretiti, izložiti postupku itd. [osedlati; olistati] c. završiti radnju [oprasiti, ojanjiti (o rasplođivanju)]
3. izvršiti radnju po površini ili na gornjem dijelu čega, bez obzira na to postoji li osnovni glagol [ogrepsti prema grepsti; okrznuti nema gl.]
4. biti obuhvaćen radnjom glagola, doveden u stanje [obamrijeti prema mrijeti; obiknuti nema gl.]
5. uz pozitiv i komparativ pridjeva znači prisutno svojstvo koje ne dominira u zn. onoga što pridjev znači [omalen prilično malen; oblesav prilično blesav]