Hrvatski jezični portal

o (I)

o (I), O

Definicija
1. indekl.lingv. a. (m) fon. prema izgovoru stražnji otvornik [ovaj o] b. (sr) dvadeset i prvo slovo hrv. latinice i četrnaesto (ili petnaesto) u većini drugih latiničnih sustava u kojim se piše taj glas [malo o; veliko O] c. (sr) izvan konteksta [ovo o; mn〉 ova o]
2. pov. u glagoljici oznaka za brojčanu vrijednost 80, a u bosančici 70
3. krat. oznaka za otac (kao titula redovnicima) [o. Ivan], usp. fra
4. krat. mat. znak za opseg
5. (O) kem. simbol za element kisik
6. (O) gram. log. oznaka za objekt
Etimologija
prasl. *o, *ob (rus., polj. o, ob-) ← ie. *h3ebhi (lat. ob: na, skr. abhi)