Hrvatski jezični portal

fȁktor

fȁktor m

Izvedeni oblici
jednina
N faktor
G faktora
D faktoru
A faktor
V faktore
L faktoru
I faktorom
množina
N faktori
G faktora
D faktorima
A faktore
V faktori
L faktorima
I faktorima
Definicija
1. sredstvo, pokretna snaga, uzrok ili uvjet čega, svaki od elemenata koji pridonose nekom rezultatu [ljudski faktor]; čimbenik, činilac, činitelj
2. ekon. posrednik u vanjskotrgovinskom poslovanju, uključuje se u financiranje izvoznih ili uvoznih poslova
3. tisk. vodeći radnik grafičke struke u pogonu, odjelu i sl.
4. pov. upravitelj faktorije
5. mat. broj koji se množi s drugim brojem ili koji množi
6. pren. važna osoba koja odlučuje [koji je on faktor da se može tako ponašati]; faktotum
Sintagma
faktor ohlađivanja, v. ohlađivati Δ;
Rh faktor biol. antigen u ljudskoj krvi, genetski prenosiv element [nasljedni Rh faktor]
Etimologija
lat. factor ≃ facere: činiti