Hrvatski jezični portal

dȍn

dȍn mindekl.

Definicija
1. (Don) u zemljama španjolskog jezika, titula koja se stavljala ispred imena plemića, danas uglavnom odgovara našem naslovu »gospodin« [Don Juan]
2. titula koja se stavlja pred ime svjetovnog svećenika [don Ante; don Frane Bulić]
Etimologija
šp. i mlet. don ← lat. dominus