Hrvatski jezični portal

vȁzdān

vȁzdān pril.

Definicija
arh.
1. cijeli dan, sav dan
2. stalno, uvijek
Etimologija
prasl. *vьsъ: sav (v. sav) + *dьnъ (v. dan1)