Hrvatski jezični portal

a1 (I)

a1 (I), A

Definicija
1. indekl.lingv. a. (m) fon. najotvoreniji samoglasnik, prema izgovoru središnji otvornik [ovaj a] b. (sr) prvo slovo u latinici kojim se piše taj glas [malo a; veliko A] c. (sr) izvan konteksta [ovo a; 〈mn〉 ova a]
2. pov. u glagoljici i bosanici oznaka za brojčanu vrijednost 1
3. glazb. a. talijanski prijedlog »a« u muzičkoj literaturi nalazi se u oznakama za interpretaciju, za dinamiku, za broj izvodilaca u značenju kao, po [a capella; a capriccio] b. u osnovnoj dijatonskoj ljestvici C-dura i melodijskoj ljestvici c-mola šesti stupanj c. dur-kvintakord i mol-kvintakord nad tonom a d. tonalitet A-dura, odnosno a-mola
4. log. simbol univerzalnog afirmativnog suda
5. mat. u algebri znak za opći broj
6. znak za jedinicu površine ar
7. fiz. znak kojim se označuje ubrzanje
8. (A) oznaka prvog člana u nizu ili skupini (do Z ili Ž)
9. (A) fiz. simbol za amper
10. (A) u zrakoplovstvu oznaka za slobodne balone
11. (A) u kategorizaciji vozačkih dozvola ona koja dopušta upravljanje motociklom
12. (A) inform. kod Windowsa i nekih drugih operativnih sustava oznaka prvoga disketnoga pogona (A:), usp. b (11b)
13. (A) mat. znak koji u heksadecimalnom brojevnom sustavu označuje broj 10
Sintagma
a deklinacija (sklonidba) gram. prva deklinacija u kojoj se u G jd na osnovu riječi dodaje nastavak -a (npr. per-a);
A bomba razg. atomska bomba;
A3 standardan europski format papira (420 × 297 mm);
A4 standardan europski format papira (210 × 297 mm);
A5 standardan europski format papira (210 × 148 mm);
A vitamin, v. vitamini Δ
Frazeologija
nije rekao ni a ništa nije rekao, ostao je bez riječi (o onome koji je nešto neposredno čuo ili saznao);
od a do ž (reći, naučiti, nabrojiti) sve od početka do kraja