Hrvatski jezični portal

kvásac

kvásac m 〈G -sca, N mn -sci, G kvȃsācā〉

Izvedeni oblici
jednina
N kvasac
G kvasca
D kvascu
A kvasac
V kvašče
L kvascu
I kvascem
množina
N kvasci
G kvasaca
D kvascima
A kvasce
V kvasci
L kvascima
I kvascima
Definicija
1. biol. tvar u kojoj su gljivice koje uzrokuju kiselo vrenje, upotrebljava se u proizvodnji kruha [pivski kvasac; suhi kvasac]
2. pren. zametak koji stvara osnovu za dalji razvitak čega [kvasac pothvata]
3. kiselo tijesto, tijesto »koje je kvasalo«; kvas
Onomastika
pr. (nadimačka): Kvȃs (Vinkovci), Kvásić (Krk), Kvàsina (Omiš, sred. Dalmacija)
Etimologija
prasl. i stsl. kvasъ: kiseli, fermentirani napitak (rus. kvas, polj. kwas) ← ie. *kwat (H)- (lat. caseus: sir, skr. kvathati: vrije)