Hrvatski jezični portal

lȁkat

lȁkat m 〈G -kta, N mn lȁktovi/-i, G lȁktōvā/lakátā〉

Izvedeni oblici
jednina
N lakat
G lakta
D laktu
A lakat
V lakte / laktu
L laktu
I laktom
množina
N lakti
G lakata
D laktima
A lakte
V lakti
L laktima
I laktima
Definicija
1. anat. pregib, zglob ruke u kojem se zglaba nadlaktica s podlakticom [podbočiti laktove; gurkati laktom; teniski lakat]
2. zast. mjera za dužinu [dubrovački lakat (51,2 cm); njemački lakat (77,8 cm)]; aršin, rif
3. meton. dio rukava koji prekriva lakat
Frazeologija
do lakata s velikim udjelom u čemu [imati krvave ruke do lakata biti umiješan u kakav zločin; žute su im ruke do lakata mnogo su izdavali žutu štampu (slika umakanja ruku u žutu boju)];
imati jake laktove znati se snaći, progurati se kroz život svim sredstvima;
lakat brade pedalj muža kaže se za onog koji je izrazito niska rasta;
(dati/pokazati komu) od šake do lakta ne dati mu ništa, uskratiti mu užitak ili očekivanje, pokazati bosanski grb, usp. bòsanskī ⃟ (slika dodira jednom rukom unutrašnje strane druge);
progovorio bi na lakat nikako ne može šutjeti, mora reagirati riječima;
upotrijebiti laktove pren. upotrijebiti dopuštena i nedopuštena sredstva da bi postigao cilj (ondje gdje je potrebno progurati se, upotrijebiti veze, preteći one koji idu redovnim putem i poštuju propise i proceduru);
uvaliti (kome) lakat 1. grubo udariti laktom u rebra (ob. u sportskim igrama) 2. pren. podmuklo koga prevariti ili mu naškoditi, podmetnuti
Onomastika
pr.: Làktāš (Grubišno Polje, Bjelovar), Làktašić (180, Sisak, Banovina, Slavonija), Làktić (Zagreb, Lika, Slavonija)
Etimologija
prasl. *olkъtь (stsl. lakъtь, rus. lókot', polj. łokieć), lit. alkūnė ← ie. *h1olneh2 (lat. ulna, grč. ōlénē)