Hrvatski jezični portal

ȍblīk

ȍblīk m 〈N mn -īci〉

Izvedeni oblici
jednina
N oblik
G oblika
D obliku
A oblik
V obliče
L obliku
I oblikom
množina
N oblici
G oblika
D oblicima
A oblike
V oblici
L oblicima
I oblicima
Definicija
1. odnos ravnih i krivih površina u vanjskom izgledu, uobličenost vidljivih dijelova; reljef, konfiguracija
2. a. način na koji što percipiramo, uočavamo; obrisi predmeta, tijela ili osobe [Zemlja ima oblik kugle] b. vrsta čega, različit lik ili izgled čega, pojavnost [oblik života način života] c. vanjska strana umjetničkog djela, usp. forma
3. lingv. skup leksičkih i gramatičkih morfema koji zajedno čine jedinstvenu riječ
Etimologija
✧ o (b)- + v. lȋk