Hrvatski jezični portal

òdredba

òdredba ž 〈G mn -dāba/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N odredba
G odredbe
D odredbi
A odredbu
V odredbo
L odredbi
I odredbom
množina
N odredbe
G odredaba / odredba / odredbi
D odredbama
A odredbe
V odredbe
L odredbama
I odredbama
Definicija
1. pojedinačan smisao nekog zakona ili paragrafa; klauzula
2. ono što se određuje, što se mora provoditi
3. dodatak, riječ ili više riječi u rečenici koje bliže određuju predikat [vremenska odredba]