Hrvatski jezični portal

metatàksa

metatàksa ž

Definicija
gram. premještanje akcenta iste vrste sa sloga na slog
Etimologija
grč. metátaksis: promjena bojnog reda ≃ meta- + grč. táksis: red