Hrvatski jezični portal

lingvìstika

lingvìstika ž 〈D L -ici〉

Izvedeni oblici
jednina
N lingvistika
G lingvistike
D lingvistici
A lingvistiku
V lingvistiko
L lingvistici
I lingvistikom
množina
N lingvistike
G lingvistika
D lingvistikama
A lingvistike
V lingvistike
L lingvistikama
I lingvistikama
Definicija
znanost o jeziku, bavi se proučavanjem općih zakonitosti u jeziku; jezikoslovlje, usp. filologija
Sintagma
lingvistika teksta (diskursa) disciplina u lingvistici koja polazi od spoznaje da rečenica nije najveća jezična jedinica te da i na makrostrukturama postoji jasna organizacija;
komparativna (poredbena) lingvistika disciplina u lingvistici, bavi se usporednim proučavanjem različitih jezičnih sustavā i standardā;
primijenjena lingvistika disciplina koja se bavi proučavanjem primjene jezikoslovnih teorija u psihologiji, leksikografiji, telekomunikacijama i dr.
Etimologija
fr. linguistique ≃ lat. lingua: jezik