Hrvatski jezični portal

ȁba

ȁba ž 〈G mn ȃbā〉

Definicija
reg.
1. domaće grubo sukno od valjane vune; abahija, baja
2. gornji dio muške odjeće od takva sukna
Onomastika
pr. (prema zanimanju): Ȁbadžić, Ȁbadžija
Etimologija
tur.arap. ̔abā̕