Hrvatski jezični portal

regùlār1

regùlār1 m 〈G regulára〉

Definicija
kat. onaj koji se pridržava regule, naziv za redovnika koji živi po svečanim zavjetima, usp. franjevac, dominikanac, benediktinac