Hrvatski jezični portal

skrȉpta

skrȉpta sr mn 〈G -pātā, D L -ptama〉

Izvedeni oblici
množina
N skripta
G skripata
D skriptima
A skripta
V skripta
L skriptima
I skriptima
Definicija
1. predavanja profesora za potrebe studenata i pripremanje ispita umnožena ciklostilom, šapirografom ili kompjuterskim ispisom [ova skripta; u skriptima]
2. inform. datoteka koja sadrži programske naredbe i koja se rabi za automatiziranje često izvođenih nizova naredbi ili radnji (npr. za pristupanje Internetu); naredbena datoteka, programski dodatak
Sintagma
CGI skripta int. izvršni program pisan različitim programskim jezicima namijenjen prosljeđivanju podataka web-poslužiteljima od strane klijenta (engl. Common Gateway Interface)
Etimologija
lat. scriptum ≃ scribere: pisati