Hrvatski jezični portal

Kratice i odrednice

A akuzativ
admin. administracija
agr. agronomija
anal. analitički
anat. anatomija
ant. antika
antrop. antropologija
aor. aorist
arh. arhaizam
arheol. arheologija
arhit. arhitektura
astron. astronomija
augm. augmentativ
autom. automobilizam
bal. balistika
bank. bankarstvo
bibl. biblijski
biol. biologija
Bl. Blaženi/a
bot. botanika
br. broj
bud. budizam
burz. burza
crkv. crkveno
čest. čestica
D dativ
dem. deminutiv
dijal. dijalektalno
dipl. diplomacija, diplomatski
dosl. doslovno
dv. dvovidni
ekol. ekologija
ekon. ekonomija
ekspr. ekspresivno
enkl. enklitika, enklitički
etn. etnik
etnol. etnologija, etnološki
eufem. eufemizam
fam. familijarno
farm. farmacija, farmakologija
fil. filozofija
filat. filatelija
film. filmski
fiz. fizika
fiziol. fiziologija
fon. fonetika, fonetski
G genitiv
gener. generički
genet. genetika
geod. geodezija
geogr. geografija
geol. geologija
gl. glagol
gl. im. glagolska imenica
glazb. glazba
gov. govorno
građ. građevinarstvo
graf. grafika, grafički
gram. gramatika, gramatički
hidr. hidrologija
hind. hinduizam
hip. hipokoristik
hrv. hrvatski
I istok, istočno
I instrumental
ideol. ideološki
im. imenica
imp. imperativ
impf. imperfekt
indekl. indeklinabilno
indiv. individualno
inform. informatika
int. internet
iron. ironično
isl. islam, islamski
izg. izgovor
izv. izvedeno (od)
J jug, južno
jd jednina
jez. knjiž. jezik književnosti
jud. judaizam
kalk. kalkulacijski
kat. katolički
kazal. kazalište, kazališno
kem. kemija
kinol. kinologija
knjiš. knjiški
knjiž. književnost
komp. komparativ
konstr. konstruirano
krat. kratica
kršć. kršćanstvo, kršćanski
kulin. kulinarstvo
l. lice
L lokativ
lik. likovna umjetnost
lingv. lingvistika
log. logika
lokal. lokalno
lov. lovstvo, lovački
m muški rod
m. muško
mat. matematika, matematički
med. medicina, medicinski
metaf. metaforički
meteor. meteorologija
meton. metonimijski
mikronim. mikronimija
mikrotop. mikrotoponimija
mil. milijun
min. mineralogija
mit. mitologija
Ml. Mlađi
mn množina
musl. muslimanski
N nominativ
nakn. shv. naknadno shvaćeno
nar. pj. narodno pjesništvo
neob. neobično
neodom. neodomaćeno
neodr. neodređeni oblik
neol. neologizam
nesvrš. nesvršeni
neutr. neutralno
npr. na primjer
o. oko
ob. obično
obl. oblik
odn. odnosno
odr. određeni oblik
onom. onomatopeja
opr. oprečno
orij. orijentalno
os. osobno
pat. patologija
pčel. pčelarstvo
pejor. pejorativno
pleon. pleonazam
pl. tantum pluralia tantum
poč. početkom
podr. podrugljivo
poet. poetski
pol. politika, politički
pol. polovicom
pom. pomorstvo
pom. gl. pomoćni glagol
posl. poslovica
posr. posredstvom
potenc. potencijalno
pov. povijest
pov. umj. povijest umjetnosti
pr. prezime
pravn. pravo, pravnički
pravosl. pravoslavno
pren. preneseno značenje
prez. prezent
prid. pridjev
prid. rad. pridjev radni
prid. trp. pridjev trpni
prij. prijedlog
pr. Kr. prije Krista
pril. prilog
pril. pr. prilog prošli
pril. sad. prilog sadašnji
priv. privreda, privredni
prom. promet
psih. psihologija
publ. publicistika, publicistički
razg. razgovorno
red. redni
refer. referencijalno
reg. regionalno
rel. religija, religijski
retor. retorički
rib. ribarstvo, ribarski
rij. rijetko
rud. rudarstvo
S sjever, sjeverno
sg. tantum singularia tantum
slav. slavenski
slov. slovenski
služb. službeno
sociol. sociologija
sport sport, sportski
sr srednji rod
sred. središnji
srp. srpski
stan. stanovnici
stom. stomatologija
st. stoljeće
St. Stariji
supl. supletivno
Sv. Sveti/a
svrš. svršeni
šah šah, šahovski
tehn. tehnika
teol. teologija, teološki
term. termin
tipogr. tipografija
tisk. tiskarstvo, tiskarski
top. toponimija
trg. trgovina, trgovački
TV televizija
tzv. tako zvani
umj. umjetnost
usp. usporedi
uzv. uzvik
V vokativ
v. vidi
vet. veterina
vezn. veznik
vojn. vojnički, vojni, u vojskama
vulg. vulgarno
Z zapad, zapadno
zam. zamjenica
zast. zastarjelo
zauz. zn. zauzeto značenje
zb. zbirno
zn. značenje
znanstv. znanstveno
zool. zoologija
ž ženski rod
ž. žensko
žarg. žargon, žargonski