Hrvatski jezični portal

hipònīm

hipònīm m 〈G hiponíma〉

Definicija
lingv. leksem koji se sadržajno može obuhvatiti u riječ širega značenja; podređenica, opr. hiperonim
Etimologija
✧ hipo-1 + -onim