Hrvatski jezični portal

ìōn

ìōn m 〈G ióna〉

Izvedeni oblici
jednina
N ion
G iona
D ionu
A ion
V ione
L ionu
I ionom
množina
N ioni
G iona
D ionima
A ione
V ioni
L ionima
I ionima
Definicija
fiz. kem. električni nabijeni atomi ili skupine atoma, nastaju ako atom ili atomska skupina primi (anion) ili izgubi (kation) jedan ili više elektrona
Etimologija
grč. iṓn: koji se kreće ← iénai: ići