Hrvatski jezični portal

grȁm

grȁm m 〈N mn -i, G grȃmā〉

Izvedeni oblici
jednina
N gram
G grama
D gramu
A gram
V grame
L gramu
I gramom
množina
N grami
G grama
D gramima
A grame
V grami
L gramima
I gramima
Definicija
fiz. jedinica mase, tisućiti dio kilograma (simbol g)
Sintagma
gram-atom (gram-molekula, gram-ekvivalent) stare jedinice za količinu tvari, sada su zamijenjene s molom;
gram-kalorija fiz. jedinica za mjerenje količine topline;
gram-mol fiz. jedinica količine tvari (one količine tvari koja sadrži onoliko elementarnih jedinica koliko ima atoma u 0.012 kg ugljika 12; Avogadrov broj — broj elementarnih jedinica po molu tvari, iznosi 6.022·1023 mol-1);
gram-sila stara jedinica sile
Frazeologija
do zadnjeg grama do kraja (snage itd.)
Etimologija
lat. gramma: mala težina ≃ grč. grámma: slovo