Hrvatski jezični portal

ȇros

ȇros m

Definicija
1. (Eros) mit. sin Afroditin, grčki bog ljubavi i ljubav sama, dječak zlatnih krila s lukom ili lirom
2. psih. kreativna snaga koja proizlazi iz libida, uključuje skup impulsa čija je svrha održanje života, opr. Tanatos (2)
Etimologija
grč. érōs: ljubav