Hrvatski jezični portal

čȁđa

čȁđa ž 〈I -đōm〉

Izvedeni oblici
jednina
N čađa
G čađe
D čađi
A čađu
V čađo
L čađi
I čađom
množina
N čađe
G čađa
D čađama
A čađe
V čađe
L čađama
I čađama
Definicija
1. proizvod nepotpuna izgaranja drva, taloži se iz dima (ob. u dimnjacima, pećima i sl.); čađ, gar
2. kem. čisti amorfni ugljik, prah koji se stvara izgaranjem, upotrebljava se u proizvodnji boja, kao dodatak kaučuku, za proizvodnju tuša i dr.
Onomastika
pr.: Čàjavec (Varaždin)
Etimologija
prasl. *čadъ, *čadjь (rus. čad, polj. czad) ≃ stprus. accodis: dimnjak