Hrvatski jezični portal

Dȁvor1

Dȁvor1 m

Izvedeni oblici
jednina
N Davor
G Davora
D Davoru
A Davora
V Davore
L Davoru
I Davorom
Definicija
1. v.
2. mit. bog rata u praslavenskoj mitologiji
Onomastika
♦ m. os. ime (narodno, potvrđeno od 17. st.); isto: Dȁvorin; Dȁvōrka ž. os. ime
pr.: Davòrija (100, Glina, Petrinja, Banovina)