Hrvatski jezični portal

dògmatski

dògmatski pril.

Definicija
onako kako traži dogma [misliti dogmatski]