Hrvatski jezični portal

temperatúra

temperatúra ž

Izvedeni oblici
jednina
N temperatura
G temperature
D temperaturi
A temperaturu
V temperaturo
L temperaturi
I temperaturom
množina
N temperature
G temperatura
D temperaturama
A temperature
V temperature
L temperaturama
I temperaturama
Definicija
1. fiz. fizikalna veličina (simbol T), svojstvo nekog tijela koje određuje smjer prijenosa topline kada je tijelo stavljeno u dodir s nekim drugim tijelom: toplina prelazi s tijela više temperature na tijelo niže temperature; mjeri se u kelvinima (simbol K) ili celzijevim stupnjevima (simbol °C) [Celzijeva temperatura; Réaumurova temperatura]
2. razg. povišena tjelesna toplina kao znak bolesti [imati temperaturu; visoke temperature; niske temperature]; vrućica
3. glazb. sustav izjednačavanja odnosa među tonovima glazbene ljestvice (istovremeno i odstupanje od visine tonova prirodnog, alikvotnog niza)
4. ob. u: [visoke temperature]; nadređeni (širi) pojam u pridjevu označuje izmjerenu vrijednost općenitog pojma »temperatura« [danas su temperature bile visoke, od 28 do 30°C]
Sintagma
apsolutna temperatura fiz. jedina skala kod koje promjene temperature ne ovise o tvari koju koristimo za mjerenje te promjene (Kelvin, 1848), izražava se u jedinicama kelvin, termodinamička temperatura;
kritična temperatura fiz. kem. 1. temperatura iznad koje se neki određeni plin povišenjem tlaka ne može više pretvoriti u tekućinu 2. temperatura na kojoj dolazi do bitnih promjena svojstava u tijeku grijanja ili hlađenja;
potencijalna temperatura meteor. (oznaka: Θ) temperatura koju bi imao djelić zraka ako bi se suhoadijabatskim procesom doveo na tlak od 1000 hPa;
temperatura boje term. izraz koji definira spektralnu boju nekog svjetla;
temperatura tijela fiz. stupanj toplinskog stanja organizma (iznosi o. 36,5 °C);
temperatura toplinske neutralnosti temperatura okoline koja ne zahtijeva od čovjekova organizma da reagira na hladnoću ili toplinu (18—20 °C za obučenoga i 23—26 °C za golog čovjeka);
temperatura zraka meteor. temperatura koju pokazuje termometar izložen u zraku, zaklonjen od direktnog Sunčevog zračenja u termometrijskoj kućici, a na visini od 2 m nad tlom;
termodinamička temperatura = apsolutna temperatura;
virtualna temperatura (oznaka: Tv) temperatura koju bi morao imati suhi zrak, da bi uz isti tlak p imao istu gustoću kao vlažni zrak temperature T i specifične vlage q; razlika između virtualne i stvarne temperature zove se virtualni dodatak i obično iznosi 0,5 do 1,5 K
Etimologija
lat. temperatura