Hrvatski jezični portal

cȁr

cȁr m 〈N mn -evi〉

Izvedeni oblici
jednina
N car
G cara
D caru
A cara
V care
L caru
I carem
množina
N carevi
G careva
D carevima
A careve
V carevi
L carevima
I carevima
Definicija
1. onaj koji vlada carevinom, najviši vladarski naslov u nekim državama
2. pren. prvi u čemu, najveći, usp. cesar, kralj
Sintagma
car top vojn. pov. staro rusko artiljerijsko oružje (16. st.), danas spomenik u Kremlju (Moskva);
zmijski car udav, piton
Frazeologija
biti car na svome biti potpuno nezavisan, svoj gospodar;
Bogu božje, caru carevo bibl. svakome onoliko koliko mu pripada;
car je gol (prema bajci) istina je izašla na vidjelo, iluzijama je došao kraj;
dotjerati cara do duvara reg. 1. završiti što do kraja 2. dovesti sebe u bezizlazan položaj;
tamo gdje car ide pješke zahod
Onomastika
pr. (prema zanimanju odnosno tituli ili nadimačka): Cȁr (3010, čitava Hrvatska), Càrek (320, Podravina, Prigorje), Cȁrev (160, Kaštela, sred. Dalmacija), Cȁrević (1240, Makarska, Pokuplje, J Dalmacija), Cȁrić (Cárić) (1000, Hvar, Banovina)
Etimologija
prasl. *cěsarь, *cьsarь (rus. car', slov. cesar) ← got. kaisar ← lat. Caesar