Hrvatski jezični portal

permitívnōst

permitívnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N permitivnost
G permitivnosti
D permitivnosti
A permitivnost
V permitivnosti
L permitivnosti
I permitivnošću / permitivnosti
množina
N permitivnosti
G permitivnosti
D permitivnostima
A permitivnosti
V permitivnosti
L permitivnostima
I permitivnostima
Definicija
fiz. fizikalna veličina (simbol ε); omjer električne indukcije u dielektriku i jakosti električnog polja koje djeluje na dielektrik, jedinica: farad po metru (F/m)
Sintagma
apsolutna permitivnost fiz. permitivnost vakuuma (simbol ε0);
relativna permitivnost fiz. (simbol ερ) omjer permitivnosti dielektrika i apsolutne permitivnosti (ερ = ε/ε0); varira od jedinice (za vakuum) do preko 4000 (za feroelektrične materijale) ali obično ne prelazi vrijednost 10