Hrvatski jezični portal

plȁtine

plȁtine ž mn

Definicija
sastavni dio primarnog strujnog kruga u uređaju za paljenje u Ottovim motorima; prekidač