Hrvatski jezični portal

pȁk1

pȁk1 vezn.

Definicija
1. v. pa (I) (6)
2. (postpozitivno) stavlja riječ iza koje stoji u naglašenu suprotnost prema onome što je prethodno rečeno; nasuprot, naprotiv [to je pak drugačije; istina je pak da; ona je pak]
Etimologija
prasl. *pakъ, *paky (stsl. paky, rus. paki) ≃ v. opak