Hrvatski jezični portal

màska

màska ž 〈D L -sci/-i, G mn -ī/mȁsākā/máskā〉

Izvedeni oblici
jednina
N maska
G maske
D masci / maski
A masku
V masko
L masci / maski
I maskom
množina
N maske
G masaka / maska / maski
D maskama
A maske
V maske
L maskama
I maskama
Definicija
1. a. pov. figura glave koju su nosili antički glumci u Grčkoj i Rimu kako bi dočarali odgovarajući lik b. predmet koji pokriva lice i prikriva identitet; krinka, obrazina
2. pren. prividan, vanjski izraz [imati masku boli]; kamuflaža, prikrivanje
3. navlaka na licu ili dijelu lica radi zaštite od prašine, otrovnih plinova itd. [plinska maska]
4. sport a. u mačevanju, dio opreme koji štiti glavu i vrat b. u ronilaštvu, dio opreme za nesmetano gledanje pod vodom
5. med. smjesa koja se stavlja na lice radi njege ili liječenja
6. tehn. prednji ili vanjski dio oplate na vozilima
Sintagma
posmrtna maska gipsani otisak pokojnikova lica
Frazeologija
skinuti masku pokazati se u pravom svjetlu
Etimologija
fr. masque ← tal. maschera ? ← arap. masḫara: šala