Hrvatski jezični portal

svȁđalački

svȁđalački pril.

Definicija
kao svađalac, na način svađalaca