Hrvatski jezični portal

BAŠČANSKA PLOČA
(o. 1100)

[transliteracija prema glagoljičkom precrtu i čitanju Branka Fučića; Eduard Hercigonja,
Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja
,
Matica hrvatska, Zagreb 1994: 32]

a[zъ vъime o]tca i s(i)na [i s](ve)tago duha azъ
opat[ъ] drъžiha pisahъse o ledi[n]ě juže
da zъvъnimirъkralъhrъvatъskъï [vъ]
dni svoj ę vъsvetuju luciju i sv[edo]-
mi županъdesim(i)ra krъ[ba]vě mra[tin]ъ vъ l(i)-
cě pr(i)bъnebža [s]ъposl[ъ] vin[od](o)lě [ěk](o)vъv(ъ) o-
tocě da iže to poreče klъni i bo(gъ) i bï ap(osto)la i g e-
van(je)listi i s(ve)taě luciě am(e)nъ da iže sdě žive-
tъmoli za ne boga azъ opatъ d(o)brovitъ zъ-
dahъ crěkъvъ siju i svoeju bratiju sъ dev-
etiju vъdni kъneza kosъmъta oblad-
ajućago vъsu kъrainu i běše vъ tъ dni m-
ikula vъotočъci [sъ s]vetuju luciju vъ edino

prijevod:

(Ja) U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ja
opat Držiha pisah ovo o ledini koju
dade Zvonimir kralj hrvatski u
dane svoje Svetoj Luciji. I svjedo-
ci: župan Desimir u Krbavi, Mratin u Li-
ci, Pribineg, ovaj poslanik u Vinodolu, Jakov u o-
toku. Da tko to poreče neka kune ga Bog i 12 apostola i 4 e-
vanđelista i sveta Lucija. Amen. Da tko ovdje živi
neka moli za njih Boga. Ja, opat Dobrovit zi-
dah crkvu ovu i sa svoje braće dev-
etoricom u dane kneza Kosmata koji je vlad-
ao svom krajinom. I bješe u te dane N-
ikola u Otočcu sa Svetom Lucijom zajedno.

Baščanska je ploča najpoznatiji hrvatski epigrafski spomenik. Prvotno je služila kao plutej (pregradna ploča) između prezbiterija (prostora za svećenstvo) i lađe (prostora za puk) u benediktinskoj opatijskoj crkvi Sv. Lucije u Jurandvoru kraj Baške na otoku Krku. Pisana je prijelaznim tipom između oble i uglate glagoljice s više umetnutih ćiriličkih odn. latiničkih slova. U njoj je prvi put posvjedočeno hrvatsko ime na hrvatskom jeziku i ona dokazuje da je kvarnersko područje bilo u granicama Hrvatske kralja Zvonimira.