Hrvatski jezični portal

Izvedeni oblici

Izvedeni oblici zaseban su dio Hrvatskog jezičnog portala. To je baza koju sačinjavaju svi gramatički oblici riječi nastali deklinacijom (sklonidbom), konjugacijom (sprezanjem) i komparacijom (stupnjevanjem). Za sada su na Hrvatskom jezičnom portalu dostupni izvedeni gramatički oblici za 41.190 imenica, 19.298 pridjeva i 12.011 glagola.
Izvedene gramatičke oblike riječi za Hrvatski jezični portal izradila je tvrtka Infolingua©.