Hrvatski jezični portal

ȁmbiciōzno

ȁmbiciōzno pril.

Definicija
na ambiciozan način [ambiciozno zamisliti]