Hrvatski jezični portal

kȏr

kȏr m 〈N mn kórovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N kor
G kora
D koru
A kor
V kore
L koru
I korom
množina
N korovi
G korova
D korovima
A korove
V korovi
L korovima
I korovima
Definicija
1. pjevački zbor; hor
2. izdvojen ili povišen dio crkve gdje stoje orgulje i gdje se smještaju pjevači; pjevalište
3. meton. glazbeno djelo, skladba za pjevački zbor
4. pov. u starogrčko doba a. mjesto za obredni ples b. u grčkoj tragediji, plesna i pjevačka skupina, kasnije zbor koji komentira radnju
5. zbor određenog kruga ljudi [diplomatski kor]; skup
Etimologija
lat. chorus ← grč. khorós: ples, skupina plesača, zbor