Hrvatski jezični portal

sȃldo

sȃldo m 〈N mn sr sȃlda〉

Izvedeni oblici
jednina
N saldo
G salda
D saldu
A saldo
V saldo
L saldu
I saldom
množina
N salda
G salda
D saldima
A salda
V salda
L saldima
I saldima
Definicija
1. ekon. razlika između zbroja prometa dugovne i zbroja prometa potražne strane konta, razlika između iznosa primitaka i izdataka [ova salda]; stanje blagajne, obračun
2. pren. rezultat neke akcije, ideje, procesa (u smislu dobitaka i gubitaka) [saldo bankrotirane politike]
Etimologija
tal.