Hrvatski jezični portal

ìmpost2

ìmpost2 m

Definicija
građ.
1. prijelaz okomitog zida u luk
2. krnja piramida ili kocka iznad kapitela na koju se oslanja svod ili luk; nadglavak, nadglavnik, ležaj
Etimologija
fr. imposte ← tal. imposta ← lat. impositum