Hrvatski jezični portal

-ač

-ač (-ačica)

Definicija
kao drugi dio riječi označava tvorbu radnih imenica [sijač (sijačica) ← sijati; nosač ← nositi]