Hrvatski jezični portal

elèktrōnskī

elèktrōnskī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N elektronski
G elektronskog / elektronskoga
D elektronskom / elektronskome / elektronskomu
A elektronskog / elektronski
V elektronski
L elektronskom / elektronskome / elektronskomu
I elektronskim
množina
N elektronski
G elektronskih
D elektronskim / elektronskima
A elektronske
V elektronski
L elektronskim / elektronskima
I elektronskim / elektronskima
 
srednji rod
jednina
N elektronsko
G elektronskog / elektronskoga
D elektronskom / elektronskome / elektronskomu
A elektronsko
V elektronsko
L elektronskom / elektronskome / elektronskomu
I elektronskim
množina
N elektronska
G elektronskih
D elektronskim / elektronskima
A elektronska
V elektronska
L elektronskim / elektronskima
I elektronskim / elektronskima
 
ženski rod
jednina
N elektronska
G elektronske
D elektronskoj
A elektronsku
V elektronska
L elektronskoj
I elektronskom
množina
N elektronske
G elektronskih
D elektronskim / elektronskima
A elektronske
V elektronske
L elektronskim / elektronskima
I elektronskim / elektronskima
Definicija
koji se odnosi na elektrone, koji se zasniva na svojstvima elektrona
Sintagma
elektronska cijev tehn. zataljena staklena cijev s elementima (mreže, ploče i sl.) između kojih teče struja; elektronka;
elektronska konfiguracija fiz. raspored elektrona u atomu;
elektronska leća uređaj koji svojim električnim ili magnetskim poljem djeluje na snop elektrona, rabi se u elektronskoj optici;
elektronska ljuska fiz. skup svih elektrona u jednom atomu;
elektronska optika fiz. grana elektronike, proučava ponašanje i mogućnost kontrole elektronskog snopa u magnetskom i električnom polju;
elektronski afinitet kem. svojstvo atoma kemijskih elemenata da gube i vežu elektrone;
elektronski dalekozor astron. instrument za astronomska promatranja; hvata i povećava infracrvenu sliku na osjetljivoj katodi;
elektronski mediji 1. u užem smislu, televizija i radio 2. u širem, svi mediji kojima se prenose informacije (disk, CD-ROM, telekomunikacijski kanali);
elektronski mikroskop tehn. 1. transmisijski mikroskop sličan optičkom; umjesto svjetlosti koristi snop elektrona; rezolucija i povećanje su oko tisuću puta veći, od rezolucije i povećanja kod optičkog mikroskopa, snop elektrona se obično fokusira magnetskim lećama i ima energiju od 50—100 keV 2. skenirajući elektronski mikroskop dobiva sliku neke površine skeniranjem snopa elektrona po toj površini, rezolucija iznosi oko 10—20 nm (0.1 nm je približno veličina vodikova atoma) 3. tunelirajući elektronski mikroskop se bazira na kvantnomehaničkom tunel-efektu i koristi se za proučavanje površina; horizontalna i vertikalna rezolucija iznosi približno 0.2 nm i 0.01 nm;
elektronski mozak inform. zast. stroj za računanje, preteča kompjutera;
elektronski snop fiz. struja elektrona usmjerenih u istom smjeru, ob. u vakuumu (katodna cijev i sl.);
elektronski top fiz. uređaj za proizvodnju snopa elektrona, čiji se intenzitet kontrolira nabojem na elektrodama, koristi se u televizorima, elektronskim mikroskopima, itd.;
elektronsko izdavaštvo inform. distribucija informacija putem elektronskih medija;
elektronsko novinstvo novinstvo na TV i radiju;
elektronsko oko TV kamera za nadzor iz daljine;
elektronsko računalo inform. elektronički uređaj za primanje, obradu i prikazivanje podataka; kompjuter