Hrvatski jezični portal

frame

frame (izg. frȇjm) m

Definicija
1. inform. u komunikaciji, paket informacija koji se kroz mrežu prenosi kao cjelina
2. int. dio Internet stranice koji predstavlja zasebnu cjelinu, no može mu se pristupiti isključivo preko glavne stranice; obično se koristi za prikazivanje izbornika ili sadržaja
Sintagma
frame-rate (izg. frame réit) inform. podatak koji govori koliko se slika iscrta u jednoj sekundi za danu rezoluciju (da bi se dobio dojam kretanja likova na ekranu); osvježavanje slike
Etimologija
engl.