Hrvatski jezični portal

vȏlta

vȏlta ž

Definicija
reg.
1. arhit. svod u gradnjama primorske arhitekture, ob. dio trijema, luk, svod, bolta, volat
2. a. ono što je nastalo okretanjem ili obrtanjem čega (npr. najobičniji brodski vezovi) b. vitica što se učini na konopu [volta! veži!]
3. sport a. jahanje u malom krugu b. u mačevanju nagli skok ili korak u stranu
4. vještina u miješanju karata
5. tipogr. tipografsko pismo iz skupine novinske antikve oblikovano po uzoru na klarendon
6. glazb. a. oznaka na glazbenoj partituri za ponavljanje b. kasnorenesansni ples najčešće u 6/8 mjeri s punktiranim ritmom na početku takta, omiljen na engleskom i francuskom dvoru c. u staroj talijanskoj baladi naziv za solista koji je pjevao izmjenično sa skupinom pjevača, tzv. ripresa
Etimologija
tal.: okret, put