Hrvatski jezični portal

knjȉški

knjȉški pril.

Definicija
na knjiški način [knjiški se izražavati]