Hrvatski jezični portal

kontinùīrano

kontinùīrano pril.

Definicija
u kontinuitetu, bez prekida, neprekidno, stalno, opr. s prekidima, isprekidano