Hrvatski jezični portal

kòrpus

kòrpus m

Izvedeni oblici
jednina
N korpus
G korpusa
D korpusu
A korpus
V korpuse
L korpusu
I korpusom
množina
N korpusi
G korpusa
D korpusima
A korpuse
V korpusi
L korpusima
I korpusima
Definicija
1. anat. tijelo, trup (čovjeka ili životinje)
2. vojn. velika vojna jedinica, ob. sastavljena od više divizija i od svih rodova kopnene vojske
3. cjelovita zbirka podataka, dokumenata, građe za neku disciplinu [korpus riječi hrvatskog jezika; korpus srednjovjekovnih dokumenata]
4. tisk. zast. naziv za veličinu tiskarskih slova od 10 tipografskih točaka (3,761 mm)
5. lingv. skup svih pojavnica koji se izrađuje računalnim putem za uporabu u konkordancijama, tezarijima i sl. [Hrvatski nacionalni korpus]
Etimologija
lat. corpus