Hrvatski jezični portal

pȍzitīv

pȍzitīv m

Izvedeni oblici
jednina
N pozitiv
G pozitiva
D pozitivu
A pozitiv
V pozitive
L pozitivu
I pozitivom
množina
N pozitivi
G pozitiva
D pozitivima
A pozitive
V pozitivi
L pozitivima
I pozitivima
Definicija
1. zast. fotografska slika kopirana s negativa
2. gram. prvi stupanj komparacije pridjeva [dobar prema bolji i najbolji]
3. glazb. manje kućne, komorne ili crkvene orgulje, obično sa 3—7 registara i bez pedala