Hrvatski jezični portal

prȅma

prȅma prij.

Definicija
izriče
1. radnju u smjeru koga ili čega [prema kući]
2. mjesto, položaj nasuprot kome ili čemu [stajali su jedan prema drugome]; naprema, naprem
3. temelj, osnovu, izvor [odrediti prema obliku; prema učenju Freuda]; naprema, naprem
4. upravljenost osjećaja [ljubav prema djeci]; naprema, naprem
5. omjer [dva prema dva]; naprema, naprem
6. usporedbu [on je prema njemu pravi majstor]; u odnosu na, naprema, naprem
7. podudarnost, slaganje [prema svecu i molitva]; naprema, naprem
Frazeologija
prema tome (veže smisao prethodnog teksta sa zaključkom koji slijedi) stoga, zbog toga, dakle
Etimologija
prasl. *prěmъ ili *pręmъ (rus. prjamój: pravi, polj. uprzejmy: ljubazan) ≃ grč. prómos: prednji