Hrvatski jezični portal

pre-1

pre-1

Definicija
kao prvi dio riječi izražava
1. u tvorbi glagola a. pravac, smjer radnje, kretanje iz jednog mjesta u drugo, s jedne strane čega na drugu, kroza što, preko čega [pretrčati] b. pretvaranje, prevođenje iz jednog stanja u drugo [pretopiti] c. ponavljanje radnje iznova ili drukčije [prepričavati] d. vršenje radnje u nepoželjno velikoj mjeri, s negativnim učinkom [prepeći; pretjerati] e. podjelu čega nadvoje ili više [pregraditi] f. provođenje vremena preko cjeline pojma [prenoćiti] g. radnju u maloj mjeri [predahnuti] h. konačnost radnje [prestati]
2. u tvorbi pridjeva a. veću količinu poželjnog svojstva [prelijep] b. količinu svojstva koja je veća od potrebne ili poželjne [predebeo] c. iron. lažno ili pretjerano izražen u zn. pridjeva [prevažan = velevažan (tobože) važan, (kao) važan]
Etimologija
prasl. *per- (stsl. prě-, rus. pere-, polj. prze-), lit. per- ← ie. *per (i) (lat. per-, grč. péri)