Hrvatski jezični portal

òrgān

òrgān m 〈G orgána〉

Izvedeni oblici
jednina
N organ
G organa
D organu
A organ
V organe
L organu
I organom
množina
N organi
G organa
D organima
A organe
V organi
L organima
I organima
Definicija
1. anat. a. dio organizma s funkcijom po kojoj se ob. imenuju [dišni organi; govorni organi] b. ljudski glas, ukupnost odlika u snazi, boji itd. [lijep organ; snažan organ] c. razg. muški spolni organ
2. a. ustanova koja ima zadatke na planu javnog, društvenog ili političkog života b. (mn) predstavnici takve ustanove [organi reda policajci]
3. list, glasilo neke stranke, udruženja i sl.
Sintagma
umjetni organi aparati koji zamjenjuju funkciju oštećenog tjelesnog organa
Etimologija
njem. Organ lat. organum ← grč. órganon: oruđe, sprava