Hrvatski jezični portal

mȃlā

mȃlā ž

Definicija
poimeničeni pridjev u značenju mlada djevojka